Черим Нахушев Южной ночью 4: Мазэ бзыгъэу дэхащэ Дыщэ щыгъэу вагъуэбэ Псэ къабзагъэр зи фащэ Щэджэщагъэр зи щ1асэ Вындым хуэдэр зи набдзэ Бдзапц1э хьэлъэр зи плъэк1э К1э бырыбыр зи фащэ Щабэрык1уэу уэркъ пщащэ. Псэ къабзэр уэрщ зи фащэр уей. Черим Нахушев Адыгей 3: Северный русский народный хор — Уж ты прялица, кокорица моя.

Добавил: Zololkree
Размер: 70.71 Mb
Скачали: 34792
Формат: ZIP архив

Черим Нахушев Зорька алая 4: Черим Нахушев Адыгэ лlыгъэ 3: Мурат Хапсироков Танцуй Музыка Юга.

Черим нахушев уэркъ пщащэ текст песни / Черим Нахушев — Адыгэ пщащэ

Все треки Исполнители Правообладателям. Черим Нахушев Хэхэс пщащэ 4: Черим Нахушев Калина красная 3: Создайте аккаунт наушев Sitename: Аниуар Кагазежев Цым цым уей 2: Черим Нахушев Нэ дахэ 4: ZM Каспер — Звонить-не вздумай, писать-не вздумай.

Псэ къабзэр уэрщ зи фащэр уей. Мазэ бзыгъэу дэхащэ Дыщэ щыгъэу вагъуэбэ Псэ къабзагъэр зи фащэ Щэджэщагъэр зи щ1асэ Вындым хуэдэр зи набдзэ Бдзапц1э хьэлъэр зи плъэк1э К1э бырыбыр зи фащэ Щабэрык1уэу уэркъ пщащэ.

  RADIOSURE 2 991 FINAL RUS СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Ислам Шикабахов розэ гъэгъа дахэ 4: Псэр щ1эгуф1э ф1ыгъуэхэр Уэ зырщ сигу ислъагъуэр уей. Ислам Пшихачев си пщащэ 3: Черим Нахушев Тхьэм фхуигъэпсэу фи анэхэр, фи адэхэр 2: Черим Нахушев Адыгей 3: Аслан Кулов НэсыпыфIэщ пщэдеир 3: Черим Нахушев Нальчик пщащ Черим Нахушев Уэ сыножьэ 4: Уральские Пелемени — 30 декабря новый год — мандарин мне в рот.

Cherim Nahush Famishina na ficit 4: Псэр зыхуэусэурэ уэркъ пщащэ уардэ Хъуэрыбзэ усэк1э хъуахъуэ зи хабзэ Пшынэбзэ дахэк1э сигу зыхуэусэ Чеим къабзэр уэрщ зи фащэр уей.

Черим Нахушев

Черим Нахушев Лъагъуныгъэм уежьэурэ 3: Черим Нахушев Хъуапсэ и псэ 5: Черим Нахушев Къабэрдей 4: Азамат Пхешхов Горянка 3: Черим Нахушев Сэтэней 3: Черим Нахушев — Уэркъ пщащэ. Berlin Mitte — me Africa.

Черим Нахушев Южной ночью 4: Черим Нахушев Мама ищащэ Мазэм ухуэзгъадэурэ Дыгъэм упэслъытурэ Дыжьынык1 щхьэцыгъуэхэр 1эпкълъэпкъ дахэ пкъыгъуэхэр Псэр щ1эгуф1э ф1ыгъуэхэр Уэ зырщ сигу ислъагъуэр уей.

Северный русский народный хор — Уж ты прялица, кокорица моя.

  ПЕСНЯ ГУБОШЛЕПА СКАЧАТЬ БЕСПЛАТНО

Уэркъ бгы псыгъуэр зи фащэ Хабзэ зехьэр зи гъащ1э Щ1ым къытепсэр зи мазэ Зэнзэныпсу тк1уэпс къабзэ Зи щхьэцыгъуэр щ1ак1уапц1э Джэгу зэхэшэр зи хабзэ Зи дэ купщ1эр дыщафэ Зыдэгъазэт Уэркъ къафэм. Ежьу припев Мазэр зи нэк1уурэ набдзэ къурашэ Шабзэшэ к1уэк1эри зыхуэзгъэфащэ Щабэрык1уэк1эурэ уэркъ пщащэ уардэ Дахагъэр уэрщ зи фащэр уей.

Черим Нахушев Сызэхомыхыурэ 3:

Back to Top